Säännöt

TELLUS RY – SÄÄNNÖT – PORVOO

1§  Yhdistyksen nimi on TELLUS RY. Yhdistyksen kotipaikka on Porvoon kaupunki Uudenmaan läänissä. Yhdistyksen toiminta-alue on Porvoo lähiympäristöineen.

Yhdistys on perustettu helmikuun 20. päivänä l974 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

2§  Seuran tarkoituksena on edistää tanssiurheiluharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3§            Tarkoitustaan seura toteuttaa:

  1. Tarjoamalla jäsenilleen

– kilpailutoimintaa

– koulutustoimintaa

– valmennus- ja harjoitustoimintaa

– nuorisotoimintaa

– tiedotus- ja suhdetoimintaa

– valistus- ja kasvatustoimintaa

– kuntoliikuntaa sekä

– muuta samankaltaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta – alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen sekä muiden edellytysten luomiseen.

  1. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
  2. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
  3. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4§  Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenenä seura noudattaa sen sääntöjä ja määräyksiä.Suomen Tanssiurheiluliitosta käytetään näissä säännöissä lyhennystä STUL.

5§  Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja STUL:n sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6§            Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7§  Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen
Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Dopingrikkomuksia ovat:
– kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
– kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
– kieltäytyminen dopingtestistä
– dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
– dopingtestin manipulointi
– dopingaineiden hallussapito
– dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen
– dopingin edistäminen

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:
– kilpailutuloksen mitätöinti
– urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
– urheilun toimintakielto
– kirjallinen varoitus

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:
– urheilulle vieraiden aineiden käyttö
– huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
– julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena seuran järjestämissä tilaisuuksissa
– epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
– väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu
– urheiluhuijaus
– kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
– tuloksista etukäteen sopiminen
– vedonlyönti
– vedonlyönti omasta kilpailusta
– lahjonta
– tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi
– sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä.

8§            Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka

– laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen

– toimii seuran sääntöjen vastaisesti

– rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti

– toimii seuran tai STUL:n tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Päätöksestä saa valittaa Urheilun Oikeusturvalautakunnalle, sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

9§  Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syys-kokous vuosittain. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksua.

10§  Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään huhti- toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

– sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä ja mahdollisesti

– kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

– seuran kotisivuilla Internetissä tai

– seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

11§            Kevätkokouksessa käsitellään

1.   Kokouksen avaus

2.   Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3.   Todetaan

a) läsnäolijat

b) äänioikeutetut jäsenet

4.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.   Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima edellisen toimintakauden vuosikertomus ja tilinpäätös ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6.   Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7.   Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 12 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

8.   Kokouksen päättäminen.

Syyskokouksessa käsitellään

l.   Kokouksenavaus

2.   Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3.   Todetaan

a) läsnäolijat

b) äänioikeutetut jäsenet

4.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.   Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

a) toimintasuunnitelma

b) talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien

vuosien toimintaa varten

6.   Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta

hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

7.   Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten

keskuudesta hallitukseen 3 jäsentä erovuorossa olevien tilalle

8.   Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

9.   Valitaan tarvittavat toimihenkilöt

10.  Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.

11. Valitaan edustajat STUL:n vuosi- ym kokouksiin tai annetaan hallitukselle

valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin

12. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 12 §:n mukaisesti vireille panemat asiat

13. Kokouksen Päättäminen.

12§  Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

13§            Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkistettava.

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14§  Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemista ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15§  Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtäviinsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä ovat saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1.   Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2,   Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3.   Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

4.   Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.

5.   Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6.   Vastata STUL:n sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.

7.   Vastata seuran kokousten asettamista velvoitteista.

8.   Pitää jäsenluetteloa

9.   Hoitaa seuran taloutta.

10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.

12. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio-    merkkien esittämisestä.

14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin joita seuran etu vaatii.

15. Laatia seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.

16. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

16§            Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

17§            Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

18§            Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

19§            Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätökseen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus.

20§  Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

21§            Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen tanssiurheilua edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

22§            Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

Kursseille osallistuvien kuvia voidaan käyttää seuran viestinnässä ja markkinoinnissa, ellei kuvien käyttöä erikseen kirjallisella ilmoituksella kielletä.